صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱,۶۳۱,۹۳۶ ۱.۲۴ % ۱۲۱,۶۵۸,۱۰۹ ۹۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۵,۳۸۰ ۲.۷۷ % ۲,۷۸۷,۵۴۶ ۰.۱ % ۲,۵۱۸,۲۲۹ ۱.۹ % ۲,۶۵۰,۱۲۷ ۲ %
۷۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱,۶۰۶,۶۲۷ ۱.۲۱ % ۱۲۱,۶۴۹,۹۲۸ ۹۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۸,۸۵۹ ۳.۱۳ % ۲,۷۸۳,۴۷۰ ۰.۱۲ % ۲,۴۷۹,۹۶۶ ۱.۸۷ % ۲,۶۲۷,۹۲۶ ۱.۹۸ %
۷۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱,۶۰۹,۱۰۹ ۱.۲۱ % ۱۲۱,۶۰۱,۹۲۰ ۹۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۴۳,۶۸۳ ۳.۲۷ % ۲,۷۷۷,۹۰۳ ۰.۱ % ۲,۴۶۹,۷۲۳ ۱.۸۶ % ۲,۶۴۱,۶۲۲ ۱.۹۹ %
۷۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱,۶۴۲,۰۲۳ ۱.۲۴ % ۱۲۱,۴۳۶,۶۵۹ ۹۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۹,۲۳۶ ۳.۴۲ % ۲,۸۶۳,۴۵۳ ۰.۱۱ % ۲,۴۹۳,۱۹۹ ۱.۸۷ % ۲,۷۱۷,۴۳۶ ۲.۰۴ %
۷۵ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۱,۶۹۶,۱۵۳ ۱.۲۸ % ۱۲۱,۳۶۳,۴۱۲ ۹۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۳,۴۹۱,۸۲۳ ۲.۶۵ % ۲,۸۸۰,۱۹۱ ۰.۱۱ % ۲,۵۵۸,۳۶۲ ۱.۹۴ % ۲,۷۲۸,۴۸۸ ۲.۰۷ %
۷۶ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۱,۶۹۶,۱۵۳ ۱.۲۸ % ۱۲۱,۳۲۶,۰۷۶ ۹۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۳,۴۹۰,۸۸۰ ۲.۶۵ % ۲,۸۷۹,۵۹۷ ۰.۱۱ % ۲,۵۵۸,۳۶۲ ۱.۹۴ % ۲,۷۲۸,۴۶۱ ۲.۰۷ %
۷۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱,۶۹۶,۱۵۳ ۱.۲۹ % ۱۲۱,۲۸۸,۷۷۲ ۹۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۳,۴۹۰,۸۸۰ ۲.۶۵ % ۲,۸۷۹,۶۶۳ ۰.۱۱ % ۲,۵۵۸,۳۶۲ ۱.۹۴ % ۲,۷۲۹,۰۹۲ ۲.۰۷ %
۷۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱,۷۲۶,۰۶۷ ۱.۳۱ % ۱۲۱,۲۰۰,۳۳۸ ۹۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۳,۴۶۵,۸۹۰ ۲.۶۲ % ۳,۴۰۸,۳۰۷ ۰.۴۹ % ۲,۵۹۸,۵۸۶ ۱.۹۶ % ۲,۷۵۵,۵۶۳ ۲.۰۸ %
۷۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱,۷۲۴,۷۸۸ ۱.۲۹ % ۱۲۱,۶۴۲,۷۳۷ ۹۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۴,۳۱۹,۸۸۱ ۳.۲۴ % ۲,۸۸۹,۳۲۵ ۰.۰۹ % ۲,۵۹۶,۴۶۵ ۱.۹۵ % ۲,۷۷۱,۶۶۷ ۲.۰۸ %
۸۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱,۷۴۵,۵۰۲ ۱.۲۹ % ۱۲۲,۰۶۷,۳۰۴ ۹۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۵,۲۹۶,۲۰۰ ۳.۹۳ % ۲,۸۹۳,۳۰۲ ۰.۰۹ % ۲,۶۴۸,۳۱۳ ۱.۹۷ % ۲,۷۷۶,۱۹۷ ۲.۰۶ %