صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۲,۵۱۸,۲۲۹ ۱.۹ % ۱,۶۳۱,۹۳۶ ۱.۲۴ % ۱۲۱,۶۵۸,۱۰۹ ۹۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۵,۳۸۰ ۲.۷۷ % ۱۳۷,۴۱۸ ۰.۱ % ۲,۶۵۰,۱۲۷ ۲ %
۷۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۲,۴۷۹,۹۶۶ ۱.۸۷ % ۱,۶۰۶,۶۲۷ ۱.۲۱ % ۱۲۱,۶۴۹,۹۲۸ ۹۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۸,۸۵۹ ۳.۱۳ % ۱۵۵,۵۴۳ ۰.۱۲ % ۲,۶۲۷,۹۲۶ ۱.۹۸ %
۷۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۲,۴۶۹,۷۲۳ ۱.۸۶ % ۱,۶۰۹,۱۰۹ ۱.۲۱ % ۱۲۱,۶۰۱,۹۲۰ ۹۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۴۳,۶۸۳ ۳.۲۷ % ۱۳۶,۲۸۱ ۰.۱ % ۲,۶۴۱,۶۲۲ ۱.۹۹ %
۷۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۲,۴۹۳,۱۹۹ ۱.۸۷ % ۱,۶۴۲,۰۲۳ ۱.۲۴ % ۱۲۱,۴۳۶,۶۵۹ ۹۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۹,۲۳۶ ۳.۴۲ % ۱۴۶,۰۱۶ ۰.۱۱ % ۲,۷۱۷,۴۳۶ ۲.۰۴ %
۷۵ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۲,۵۵۸,۳۶۲ ۱.۹۴ % ۱,۶۹۶,۱۵۳ ۱.۲۸ % ۱۲۱,۳۶۳,۴۱۲ ۹۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۳,۴۹۱,۸۲۳ ۲.۶۵ % ۱۵۱,۷۰۲ ۰.۱۱ % ۲,۷۲۸,۴۸۸ ۲.۰۷ %
۷۶ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۲,۵۵۸,۳۶۲ ۱.۹۴ % ۱,۶۹۶,۱۵۳ ۱.۲۸ % ۱۲۱,۳۲۶,۰۷۶ ۹۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۳,۴۹۰,۸۸۰ ۲.۶۵ % ۱۵۱,۱۳۶ ۰.۱۱ % ۲,۷۲۸,۴۶۱ ۲.۰۷ %
۷۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۲,۵۵۸,۳۶۲ ۱.۹۴ % ۱,۶۹۶,۱۵۳ ۱.۲۹ % ۱۲۱,۲۸۸,۷۷۲ ۹۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۳,۴۹۰,۸۸۰ ۲.۶۵ % ۱۵۰,۵۷۱ ۰.۱۱ % ۲,۷۲۹,۰۹۲ ۲.۰۷ %
۷۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۲,۵۹۸,۵۸۶ ۱.۹۶ % ۱,۷۲۶,۰۶۷ ۱.۳۱ % ۱۲۱,۲۰۰,۳۳۸ ۹۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۳,۴۶۵,۸۹۰ ۲.۶۲ % ۶۵۲,۷۴۴ ۰.۴۹ % ۲,۷۵۵,۵۶۳ ۲.۰۸ %
۷۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۲,۵۹۶,۴۶۵ ۱.۹۵ % ۱,۷۲۴,۷۸۸ ۱.۲۹ % ۱۲۱,۶۴۲,۷۳۷ ۹۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۴,۳۱۹,۸۸۱ ۳.۲۴ % ۱۱۷,۶۵۸ ۰.۰۹ % ۲,۷۷۱,۶۶۷ ۲.۰۸ %
۸۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۲,۶۴۸,۳۱۳ ۱.۹۷ % ۱,۷۴۵,۵۰۲ ۱.۲۹ % ۱۲۲,۰۶۷,۳۰۴ ۹۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۵,۲۹۶,۲۰۰ ۳.۹۳ % ۱۱۷,۱۰۵ ۰.۰۹ % ۲,۷۷۶,۱۹۷ ۲.۰۶ %