صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۴,۱۱۸,۲۴۷ ۲.۹۷ % ۲,۹۴۱,۶۹۹ ۲.۱۲ % ۱۱۸,۱۹۳,۸۴۴ ۸۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۸,۶۵۲,۱۲۲ ۶.۲۳ % ۳۳۵,۹۹۳ ۰.۲۴ % ۴,۵۸۶,۱۵۰ ۳.۳ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۴,۱۵۰,۲۴۸ ۳.۰۳ % ۲,۹۲۴,۹۱۶ ۲.۱۴ % ۱۱۶,۱۹۸,۰۳۷ ۸۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۸,۶۹۲,۷۴۰ ۶.۳۵ % ۳۳۵,۳۱۱ ۰.۲۴ % ۴,۵۸۶,۷۶۳ ۳.۳۵ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۴,۱۹۰,۴۸۱ ۳.۰۴ % ۲,۹۱۵,۵۴۶ ۲.۱۲ % ۱۲۰,۲۰۸,۹۹۴ ۸۷.۳ % ۰ ۰ % ۵,۴۵۲,۵۰۴ ۳.۹۶ % ۳۳۸,۴۴۵ ۰.۲۵ % ۴,۵۸۹,۴۳۳ ۳.۳۳ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۴,۱۰۰,۰۵۰ ۲.۹۷ % ۲,۸۶۰,۰۲۸ ۲.۰۷ % ۱۲۱,۴۸۲,۰۲۹ ۸۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۴,۸۶۳,۰۹۳ ۳.۵۲ % ۳۳۷,۷۶۹ ۰.۲۴ % ۴,۵۲۶,۱۷۳ ۳.۲۸ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۳,۹۸۷,۵۶۷ ۲.۸۷ % ۲,۸۲۲,۹۴۲ ۲.۰۴ % ۱۲۱,۳۴۹,۰۳۸ ۸۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۵,۸۲۷,۷۰۰ ۴.۲ % ۳۳۷,۰۹۵ ۰.۲۴ % ۴,۴۷۲,۳۴۰ ۳.۲۲ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۴,۰۴۱,۶۹۰ ۲.۷۹ % ۲,۸۶۱,۰۰۷ ۱.۹۷ % ۱۲۱,۲۱۱,۵۳۵ ۸۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۵۸,۵۷۹ ۸.۳۲ % ۳۳۶,۴۲۰ ۰.۲۳ % ۴,۵۰۴,۳۷۳ ۳.۱۱ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۴,۰۴۱,۶۹۰ ۲.۷۹ % ۲,۸۶۱,۰۰۷ ۱.۹۷ % ۱۲۱,۱۷۲,۱۲۸ ۸۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۵۸,۵۷۹ ۸.۳۲ % ۳۳۵,۷۹۸ ۰.۲۳ % ۴,۵۰۴,۳۴۷ ۳.۱۱ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۴,۰۴۱,۶۹۰ ۲.۷۹ % ۲,۸۶۱,۰۰۷ ۱.۹۷ % ۱۲۱,۱۳۲,۷۵۶ ۸۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۵۸,۵۷۹ ۸.۳۲ % ۳۳۵,۱۲۵ ۰.۲۳ % ۴,۵۰۴,۳۱۰ ۳.۱۱ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۴,۰۹۹,۹۷۳ ۲.۹۱ % ۲,۸۳۵,۶۹۰ ۲.۰۲ % ۱۱۶,۴۸۰,۵۱۰ ۸۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۲۳,۸۹۷ ۸.۹ % ۳۳۴,۴۵۳ ۰.۲۴ % ۴,۴۹۴,۸۸۲ ۳.۱۹ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۳,۹۸۴,۶۸۱ ۲.۸۴ % ۲,۷۷۲,۰۷۷ ۱.۹۸ % ۱۲۰,۸۸۲,۹۴۸ ۸۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۷,۹۲۴,۶۸۲ ۵.۶۵ % ۳۳۳,۷۸۲ ۰.۲۴ % ۴,۴۰۵,۲۶۹ ۳.۱۴ %