صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۲,۹۴۱,۶۹۹ ۲.۱۲ % ۱۱۸,۱۹۳,۸۴۴ ۸۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۸,۶۵۲,۱۲۲ ۶.۲۳ % ۴,۹۲۲,۱۴۳ ۰.۲۴ % ۴,۱۱۸,۲۴۷ ۲.۹۷ % ۴,۵۸۶,۱۵۰ ۳.۳ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۲,۹۲۴,۹۱۶ ۲.۱۴ % ۱۱۶,۱۹۸,۰۳۷ ۸۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۸,۶۹۲,۷۴۰ ۶.۳۵ % ۴,۹۲۲,۰۷۵ ۰.۲۴ % ۴,۱۵۰,۲۴۸ ۳.۰۳ % ۴,۵۸۶,۷۶۳ ۳.۳۵ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۲,۹۱۵,۵۴۶ ۲.۱۲ % ۱۲۰,۲۰۸,۹۹۴ ۸۷.۳ % ۰ ۰ % ۵,۴۵۲,۵۰۴ ۳.۹۶ % ۴,۹۲۷,۸۷۹ ۰.۲۵ % ۴,۱۹۰,۴۸۱ ۳.۰۴ % ۴,۵۸۹,۴۳۳ ۳.۳۳ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۲,۸۶۰,۰۲۸ ۲.۰۷ % ۱۲۱,۴۸۲,۰۲۹ ۸۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۴,۸۶۳,۰۹۳ ۳.۵۲ % ۴,۸۶۳,۹۴۳ ۰.۲۴ % ۴,۱۰۰,۰۵۰ ۲.۹۷ % ۴,۵۲۶,۱۷۳ ۳.۲۸ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۲,۸۲۲,۹۴۲ ۲.۰۴ % ۱۲۱,۳۴۹,۰۳۸ ۸۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۵,۸۲۷,۷۰۰ ۴.۲ % ۴,۸۰۹,۴۳۵ ۰.۲۴ % ۳,۹۸۷,۵۶۷ ۲.۸۷ % ۴,۴۷۲,۳۴۰ ۳.۲۲ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۲,۸۶۱,۰۰۷ ۱.۹۷ % ۱۲۱,۲۱۱,۵۳۵ ۸۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۵۸,۵۷۹ ۸.۳۲ % ۴,۸۴۰,۷۹۴ ۰.۲۳ % ۴,۰۴۱,۶۹۰ ۲.۷۹ % ۴,۵۰۴,۳۷۳ ۳.۱۱ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۲,۸۶۱,۰۰۷ ۱.۹۷ % ۱۲۱,۱۷۲,۱۲۸ ۸۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۵۸,۵۷۹ ۸.۳۲ % ۴,۸۴۰,۱۴۵ ۰.۲۳ % ۴,۰۴۱,۶۹۰ ۲.۷۹ % ۴,۵۰۴,۳۴۷ ۳.۱۱ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۲,۸۶۱,۰۰۷ ۱.۹۷ % ۱۲۱,۱۳۲,۷۵۶ ۸۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۵۸,۵۷۹ ۸.۳۲ % ۴,۸۳۹,۴۳۵ ۰.۲۳ % ۴,۰۴۱,۶۹۰ ۲.۷۹ % ۴,۵۰۴,۳۱۰ ۳.۱۱ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۲,۸۳۵,۶۹۰ ۲.۰۲ % ۱۱۶,۴۸۰,۵۱۰ ۸۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۲۳,۸۹۷ ۸.۹ % ۴,۸۲۹,۳۳۵ ۰.۲۴ % ۴,۰۹۹,۹۷۳ ۲.۹۱ % ۴,۴۹۴,۸۸۲ ۳.۱۹ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۲,۷۷۲,۰۷۷ ۱.۹۸ % ۱۲۰,۸۸۲,۹۴۸ ۸۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۷,۹۲۴,۶۸۲ ۵.۶۵ % ۴,۷۳۹,۰۵۱ ۰.۲۴ % ۳,۹۸۴,۶۸۱ ۲.۸۴ % ۴,۴۰۵,۲۶۹ ۳.۱۴ %